Kategorie
Fundusze Unijne

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 3/RPO/2021/PAP NA ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO: CENTRUM OBRÓBCZE

1. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
Dostawa środka trwałego w postaci centrum obróbkowego w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Automatyki Przemysłowej dzięki wdrożeniu do oferty innowacyjnego zamka do napędu zwrotnicowego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0178/20.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowy.

2. PODMIOTY, KTÓRE ZŁOŻYŁY OFERTY
W oznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie do dnia 14.07.2021 r., do godz. 10:00 wpłynęły następujące oferty:

  1. Abplanalp Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa
  2. MCM S.p.A Machining Centers Manufacturing, Via Celaschi 19, 29020 Vigolzone/Piacenza, Italy

3. OFERTY ODRZUCONE
Złożone oferty oceniono pod względem formalnym. Oferta firmy MCM S.p.A Machining Centers Manufacturing nie spełnia wymogów zapytania ofertowego w zakresie przedmiotu zamówienia i w związku z powyższym została odrzucona.

4. WYBÓR OFERTY
Zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym dotyczącym dostawy środków trwałych tj. Cena netto – 50%, Gwarancja – 20%, czas przystąpienia do usunięcia awarii – 30% dokonano oceny merytorycznej.

Po przeprowadzeniu analizy przedłożonych przez Oferenta dokumentów, w wyniku oceny formalnej, która obejmuje kompletność oraz poprawność złożonych dokumentów oferta zostały zakwalifikowana do oceny merytorycznej. W wyniku oceny wg kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym oferta uzyskała łącznie 100 pkt. W związku z powyższym jako dostawcę środków trwałych w postaci centrum obróbkowego w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Automatyki Przemysłowej dzięki wdrożeniu do oferty innowacyjnego zamka do napędu zwrotnicowego” wybrano ofertę firmy Abplanalp Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa, która została uznana za ofertę
najkorzystniejszą.