Kategorie
Fundusze Unijne

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 4/RPO/2021/PAP NA ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO: TOKARKA STEROWANA NUMERYCZNIE CNC

1. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Dostawa środka trwałego w postaci tokarki sterowanej numerycznie CNC w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Automatyki Przemysłowej dzięki wdrożeniu do oferty innowacyjnego zamka do napędu zwrotnicowego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0178/20.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowy.

2. PODMIOTY, KTÓRE ZŁOŻYŁY OFERTY

W oznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie do dnia 17.08.2021 r., do godz. 14:00 wpłynęły następujące oferty:

  1. Andrychowska Fabryka Maszyn DEFUM S.A.
  2. Metal Technics Polska Sp. z.o.o. Sp.k.

3. OFERTY WYCOFANE

W trakcie procesu weryfikacji ofert firma Metal Technics Polska Sp. z o.o. Sp.k pismem z dnia 31 sierpnia 2021r. wycofała złożoną ofertę.

4. WYBÓR OFERTY

Zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym dotyczącym dostawy środków trwałych tj. Cena netto – 50%, Gwarancja – 20%, czas usunięcia awarii – 30% dokonano oceny merytorycznej.

Po przeprowadzeniu analizy przedłożonych przez Oferenta dokumentów, w wyniku oceny formalnej, która obejmuje kompletność oraz poprawność złożonych dokumentów oferta zostały zakwalifikowana do oceny merytorycznej. W wyniku oceny wg kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym oferta uzyskała łącznie 90 pkt. W związku z powyższym jako dostawcę środków trwałych w postaci tokarki sterowanej numerycznie CNC w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Automatyki Przemysłowej dzięki wdrożeniu do oferty innowacyjnego zamka do napędu zwrotnicowego”  wybrano ofertę firmy Andrychowska Fabryka Maszyn DEFUM S.A., ul. Batorego 35, 34-120 Andrychów która została uznana za ofertę najkorzystniejszą.