Kategorie
Fundusze Unijne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR2/RPO/2021/PAP

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie unia-baner.jpg

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/2021/PAP DOTYCZĄCE ZAKUPU ŚRODKA TRWAŁEGO: SZLIFIERKA DP PŁASZCZYZN

Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej J. Drzał, E. Selwa Spółka Jawna  z siedzibą: Ul. Krakowska 152, 35-506 Rzeszów zaprasza do składania ofert na dostawę środka trwałego w postaci szlifierki do płaszczyzn. Zakup jest realizowany w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Automatyki Przemysłowej dzięki wdrożeniu do oferty innowacyjnego zamka do napędu zwrotnicowego” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0178/20.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.