Kategorie
Fundusze Unijne

Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Automatyki Przemysłowej dzięki wdrożeniu do oferty innowacyjnego zamka do napędu zwrotnicowego

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image.png

Informujemy, iż Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP pt. „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Automatyki Przemysłowej dzięki wdrożeniu do oferty innowacyjnego zamka do napędu zwrotnicowego”.

Projekt dotyczy zakupu środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji nowego produktu tj. innowacyjnego zamka do napędu zwrotnicowego.

Wartość projektu: 2 902 800,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 534 000,00 PLN

Kategorie
Fundusze Unijne

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 4/RPO/2021/PAP NA ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO: TOKARKA STEROWANA NUMERYCZNIE CNC

1. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Dostawa środka trwałego w postaci tokarki sterowanej numerycznie CNC w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Automatyki Przemysłowej dzięki wdrożeniu do oferty innowacyjnego zamka do napędu zwrotnicowego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0178/20.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowy.

2. PODMIOTY, KTÓRE ZŁOŻYŁY OFERTY

W oznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie do dnia 17.08.2021 r., do godz. 14:00 wpłynęły następujące oferty:

 1. Andrychowska Fabryka Maszyn DEFUM S.A.
 2. Metal Technics Polska Sp. z.o.o. Sp.k.

3. OFERTY WYCOFANE

W trakcie procesu weryfikacji ofert firma Metal Technics Polska Sp. z o.o. Sp.k pismem z dnia 31 sierpnia 2021r. wycofała złożoną ofertę.

4. WYBÓR OFERTY

Zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym dotyczącym dostawy środków trwałych tj. Cena netto – 50%, Gwarancja – 20%, czas usunięcia awarii – 30% dokonano oceny merytorycznej.

Po przeprowadzeniu analizy przedłożonych przez Oferenta dokumentów, w wyniku oceny formalnej, która obejmuje kompletność oraz poprawność złożonych dokumentów oferta zostały zakwalifikowana do oceny merytorycznej. W wyniku oceny wg kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym oferta uzyskała łącznie 90 pkt. W związku z powyższym jako dostawcę środków trwałych w postaci tokarki sterowanej numerycznie CNC w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Automatyki Przemysłowej dzięki wdrożeniu do oferty innowacyjnego zamka do napędu zwrotnicowego”  wybrano ofertę firmy Andrychowska Fabryka Maszyn DEFUM S.A., ul. Batorego 35, 34-120 Andrychów która została uznana za ofertę najkorzystniejszą.

Kategorie
Fundusze Unijne

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 3/RPO/2021/PAP NA ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO: CENTRUM OBRÓBCZE

1. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
Dostawa środka trwałego w postaci centrum obróbkowego w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Automatyki Przemysłowej dzięki wdrożeniu do oferty innowacyjnego zamka do napędu zwrotnicowego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0178/20.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowy.

2. PODMIOTY, KTÓRE ZŁOŻYŁY OFERTY
W oznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie do dnia 14.07.2021 r., do godz. 10:00 wpłynęły następujące oferty:

 1. Abplanalp Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa
 2. MCM S.p.A Machining Centers Manufacturing, Via Celaschi 19, 29020 Vigolzone/Piacenza, Italy

3. OFERTY ODRZUCONE
Złożone oferty oceniono pod względem formalnym. Oferta firmy MCM S.p.A Machining Centers Manufacturing nie spełnia wymogów zapytania ofertowego w zakresie przedmiotu zamówienia i w związku z powyższym została odrzucona.

4. WYBÓR OFERTY
Zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym dotyczącym dostawy środków trwałych tj. Cena netto – 50%, Gwarancja – 20%, czas przystąpienia do usunięcia awarii – 30% dokonano oceny merytorycznej.

Po przeprowadzeniu analizy przedłożonych przez Oferenta dokumentów, w wyniku oceny formalnej, która obejmuje kompletność oraz poprawność złożonych dokumentów oferta zostały zakwalifikowana do oceny merytorycznej. W wyniku oceny wg kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym oferta uzyskała łącznie 100 pkt. W związku z powyższym jako dostawcę środków trwałych w postaci centrum obróbkowego w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Automatyki Przemysłowej dzięki wdrożeniu do oferty innowacyjnego zamka do napędu zwrotnicowego” wybrano ofertę firmy Abplanalp Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa, która została uznana za ofertę
najkorzystniejszą.

Kategorie
Fundusze Unijne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR4/RPO/2021/PAP

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/RPO/2021/PAP DOTYCZĄCE ZAKUPU ŚRODKA TRWAŁEGO: TOKARKA STEROWANA NUMERYCZNIE CNC

Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej J. Drzał, E. Selwa Spółka Jawna  z siedzibą: Ul. Krakowska 152, 35-506 Rzeszów zaprasza do składania ofert na dostawę środka trwałego w postaci tokarki sterowanej numerycznie CNC. Zakup jest realizowany w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Automatyki Przemysłowej dzięki wdrożeniu do oferty innowacyjnego zamka do napędu zwrotnicowego” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0178/20.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Kategorie
Fundusze Unijne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR3/RPO/2021/PAP

ZAPYTANIE OFERTOWE NR3/RPO/2021/PAP DOTYCZĄCE ZAKUPU ŚRODKA TRWAŁEGO: CENTRUM OBRÓBKOWE

Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej J. Drzał, E. Selwa Spółka Jawna  z siedzibą: Ul. Krakowska 152,  35-506 Rzeszów zaprasza do składania ofert na dostawę środka trwałego w postaci centrum obróbkowe. Zakup jest realizowany w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Automatyki Przemysłowej dzięki wdrożeniu do oferty innowacyjnego zamka do napędu zwrotnicowego” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0178/20.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Kategorie
Fundusze Unijne

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image.png

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 2/RPO/2021/PAP NA ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO: SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN

1. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Dostawa środka trwałego w postaci szlifierki do płaszczyzn w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Automatyki Przemysłowej dzięki wdrożeniu do oferty innowacyjnego zamka do napędu zwrotnicowego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0178/20.

2. WYNIK POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Do realizacji wybrano ofertę firmy: Fabryka Szlifierek „FAS-GŁOWNO” Sp.  z o.o.  95-015 Głowno, ul. Kopernika 34/40 na kwotę netto 309 000,00 PLN.

Kategorie
Fundusze Unijne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR2/RPO/2021/PAP

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie unia-baner.jpg

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/2021/PAP DOTYCZĄCE ZAKUPU ŚRODKA TRWAŁEGO: SZLIFIERKA DP PŁASZCZYZN

Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej J. Drzał, E. Selwa Spółka Jawna  z siedzibą: Ul. Krakowska 152, 35-506 Rzeszów zaprasza do składania ofert na dostawę środka trwałego w postaci szlifierki do płaszczyzn. Zakup jest realizowany w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Automatyki Przemysłowej dzięki wdrożeniu do oferty innowacyjnego zamka do napędu zwrotnicowego” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0178/20.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Kategorie
Fundusze Unijne

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie unia-baner.jpg

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/RPO/2021/PAP NA ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO: TOKARKA STEROWANA NUMERYCZNIE

1. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Dostawa środka trwałego w postaci tokarki sterowanej numerycznie w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Automatyki Przemysłowej dzięki wdrożeniu do oferty innowacyjnego zamka do napędu zwrotnicowego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0178/20.

2. WYNIK POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Do realizacji wybrano ofertę firmy: Andrychowska Fabryka Maszyn DEFUM S.A. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 35 na kwotę netto 250 000,00 PLN.

Kategorie
Fundusze Unijne

Zapytanie ofertowe NR1/RPO/2021/PAP

ZAPYTANIE OFERTOWE NR1/RPO/2021/PAP DOTYCZĄCE ZAKUPU ŚRODKA TRWAŁEGO: TOKARKA STEROWANA NUMERYCZNIE

Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej J. Drzał, E. Selwa Spółka Jawna z siedzibą: Ul. Krakowska 152, 35-506 Rzeszów zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci tokarki sterowanej numerycznie. Zakup jest realizowany w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Automatyki Przemysłowej dzięki wdrożeniu do oferty innowacyjnego zamka do napędu zwrotnicowego” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0178/20.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.